ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చియున్నది దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును చెరలోనున్నవారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును 2 యెహోవా హితవత్సరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులందరిని ఓదార్చుటకును
slide2
slide1
previous arrow
next arrow

Music

Recent Videos

Testimonials

Bro. Vidya Sagar Designation

"He was not in quest of Christ as he was satisfied with well-payed jobs and worldly eulogy untill Lord Spoke with him in spirit through the word Luke 25:4"

Sis.Grace Geethika Designation

Right from her childhood Lord has shown Grace to participate in ministry work. She is to sing a song and proclaim the gospel to the arms-seekers on roads. She also has become a creative Head to the ministry at a very tender age. She designed an emblem for the ministry.

Sis.Grace.Sujatha Designation

These people wrote many worship songs in “AndhrakristhavaKeerthanalu”. She is the backbone of the ministry and a silent prayer warrior

  Latest Events

  TESTIMONIEStemp

  TESTIMONIEStemp

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsam facere ipsum nulla recusandae ab dolorum quis vel possimus expedita id, sapiente molestiae autem blanditiis amet sed cupiditate impedit facilis. Distinctio…

  TESTIMONIES

  TESTIMONIES

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsam facere ipsum nulla recusandae ab dolorum quis vel possimus expedita id, sapiente molestiae autem blanditiis amet sed cupiditate impedit facilis. Distinctio…

  PRAYER TIME

  PRAYER TIME

  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsam facere ipsum nulla recusandae ab dolorum quis vel possimus expedita id, sapiente molestiae autem blanditiis amet sed cupiditate impedit facilis. Distinctio…